แบรนด์ TRYLAGINA รับรางวัลมาตราฐานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่